ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

Дана оферта адресована будь – якій фізичній особі (невизначеному колу осіб) (далі «Замовник») та є публічною пропозицією Виконавця укласти договір про надання послуг, розміщений у мережі Інтернет за адресою https://praktiki.in.ua на наступних умовах:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Для цілей цього Договору терміни вживаються в такому значенні:

1.1. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов даного Договору без будь-яких виключень та/або обмежень і є рівносильним укладенню двостороннього письмового Договору.

1.2. Замовник – особа, яка здійснила Акцепт умов даного Договору і стає Замовником послуг Виконавця за укладеним договором. Замовником може бути будь-яка дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років і має намір отримати послуги Виконавця в порядку і на умовах, визначених цим Договором.

1.3. Виконавець — ФОП Хіміч Олена Віталіївна. Найменування Виконавця вказується в рахунку чи інших документах на оплату Послуг.

1.4. Послуги – це надання Виконавцем інформаційно-консультаційних послуг у формі Тренінга. Їх перелік, умови придбання та інші умови, розміщені на сайті https://praktiki.in.ua

2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Договір укладається між Виконавцем і Замовником послуг у формі договору приєднання.

2.2. Даний Договір є публічним договором (надалі іменується – Договір), який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, Замовником, з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору.

2.3. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується надати Замовнику Послуги, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити надані Послуги.

2.4. Діями, що свідчать про згоду дотримуватись умов цього Договору є Акцепт Замовником умов даного Договору.

2.5. Замовник здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, розміщеними на Сайті шляхом сукупного виконання наступних дій:

    2.5.1. Заповнення Замовником заявки на участь у Тренінгу;

    2.5.2. Оплати Замовником послуги в повному обсязі;

2.6. Перелік та вартість надання Послуг розміщені на Сайті.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість Послуг зазначається на Сайті Виконавця або вказується у рахунку на оплату, що надсилається Замовнику після заповнення Заявки на участь у тренінгу.

3.2. Виконавець має право в односторонньому порядку змінити вартість Послуг до моменту оплати шляхом публікації нової ціни на Сайті.

3.3. Замовник здійснює оплату Послуг на умовах 100% попередньої оплати.

3.4. Оплата Послуг Виконавцем означає ознайомлення та повну згоду Замовника з умовами цього Договору.

3.5. Оплата Послуг здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця. Способи оплати обраної Послуги вказуються на Сайті або у рахунку на оплату, що надсилається Замовнику після заповнення Заявки на участь у тренінгу.

3.6. Послуга вважається оплаченою з моменту зарахування коштів на поточний рахунок Виконавця.

4. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Для отримання Послуг Виконавця Замовник заповнює на Сайті Заявку на участь у тренінгу.

4.2. На підтвердження Заявки Виконавець надсилає Замовнику рахунок на оплату Послуг на електронну пошту або в інший спосіб.

4.3. Замовник здійснює оплату Послуг одним із обраних способів, після чого повідомляє Виконавця про здійснення оплати із наданням підтверджуючих документів, способом, що вказаний у рахунку на оплату.

4.4. Під час участі в тренінгу забороняється розпалювання міжнаціональних конфліктів, приниження інших учасників, тренера, реклама, нецензурні вислови та інша поведінка, що порушує морально-етичні норми та вимоги чинного законодавства. Виконавець має право анулювати участь Замовника у Тренінгу без повернення отриманої оплати, у випадку порушення ним вищевказаних правил.

4.5. Використання Замовником отриманих інформації та матеріалів (аудіо-, відеозаписів тощо) допускається тільки в особистих цілях та для особистого використання.

4.6. Виконавець має право відмовитися від надання Послуг в односторонньому порядку у випадку встановлення фактів передачі Замовником розповсюдження інформації і матеріалів (аудіо, відеозаписів тощо), отриманих в результаті отримання Послуг третім особам.

4.7. Виконавець не несе відповідальність за неможливість участі Замовника в тренінгу, яка виникла з причин, незалежних від Виконавця.

5. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

Замовник має право:

5.1. Отримати Послуги на умовах цього Договору.

5.2. Отримати від Виконавця інформацію про Послуги, що надаються, умов їх надання за телефонами вказані на Сайті, або направивши відповідний запит на електронну пошту, вказану на Сайті, чи через форму зворотного зв’язку.

5.3. На умовах вказаного Договору за погодженням із Виконавцем перенести отримання Послуги, вартість якої оплачена в повному розмірі, протягом календарного року на іншу дату її надання, погоджену Сторонами.

5.4. Замовник користується усіма правами споживача згідно з діючим законодавством України, що регулює ці правовідносини.

Замовник зобов’язується:

5.5. Оплатити Послуги в повному обсязі в порядку і строки, передбачені цим Договором.

5.6. Надати достовірну інформацію про себе в процесі заповнення заявки на участь у Тренінгу. Замовник несе відповідальність за достовірність такої інформації.

5.7. Самостійно і своєчасно знайомитися з інформацією про час, дату, вартість та умови надання Послуг, яка розміщена на Сайті. Замовник не має право пред’являти Виконавцю претензії у випадку несвоєчасного ознайомлення або неознайомлення з інформацією на Сайті. Замовник приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення або неознайомлення з інформацією, що розміщується для нього Виконавцем на Сайті.

Замовнику забороняється:

5.8. Здійснювати аудіо-, відеозапис Тренінгу, що проводиться в рамках надання Послуг згідно з цим Договором

5.9. Копіювати, поширювати у будь-який спосіб аудіо-, відео- ,інформаційні матеріали Тренінгу, отримані в рамках цього Договору.

5.10. Розповсюджувати матеріали, отримані в рамках вказаного Договору шляхом розшифрування (перекладу аудіо- та відеоматеріалів у текстовий формат) чи перекладу на інші мови.

5.11. Використовувати отриману в рамках цього Договору інформацію, матеріали в комерційних цілях шляхом переказу або поширення в будь-яких спосіб отриманих від Виконавця знань.

5.12. Використовувати отриману від Виконавця інформацію, включаючи (без обмеження) з метою створення подібної та/або конкурентної послуги або сервісу, або з метою отримання комерційної або фінансової вигоди без попереднього погодження з Виконавцем.

5.13. Здійснювати власну діяльність на основі Послуг Виконавця.

5.14. Допускати поширення недостовірної, неправдивої інформації, інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, тренерів та інших осіб, а також інформації, що спонукає і закликає до міжнаціональної, етнічної, статевої, расової нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації, поширення якої заборонено чинним законодавством України і нормами Міжнародного права в залежності від території надання Послуг.

6. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

Виконавець має право:

6.1. Самостійно визначати форми та способи надання Послуг, враховуючи вимоги чинного законодавства України та умови Договору.

6.2. В односторонньому порядку визначити вартість Послуг.

6.3. Самостійно визначати/змінювати дати проведення Тренінгу.

6.4. Самостійно визначати/змінювати зміст, тривалість, кількість інформації в процесі надання Послуги.

6.5. Під час проведення Тренінгу здійснювати його фотографування, відео-,аудіозапис та використовувати їх на власний розсуд. Замовник надає свою згоду на здійснення Виконавцем цих дій і надає Виконавцю право оприлюднювати їх шляхом опублікування на Сайті та в інших спосіб, робити доступними невизначеному колу осіб, поширювати, відтворювати, редагувати і іншим чином використовувати фотографії, аудіо- відео записи із зображенням та (або) голосом Замовника.

6.6. Самостійно залучити до надання послуг третіх осіб, у тому числі тренерів.

6.7. Отримувати від Замовника будь-яку інформацію, необхідну для виконання своїх зобов’язань за Договором. У разі неподання інформації, неповного або неправильного подання інформації, Виконавець має право призупинити надання Послуг за Договором до подання Замовником такої інформації.

6.8. Проводити анкетування, опитування Замовника, в тому числі запитувати відзиви про отримані Послуги, поширювати (публікувати чи в інший спосіб розповсюджувати) результати анкетування (опитування) і відзиви про отримані Послуги із дотриманням вимог законодавства України про захист персональних даних.

6.9. Відмовитися від надання Послуг без повернення сплачених коштів у наступних випадках:

    6.9.1. Надання Замовником недостовірної інформації.

    6.9.2. Недотримання Замовником строків та порядку оплати, у випадку здійснення оплати в порядку, передбаченому п. 3.3 Договору.

    6.9.3. Порушення Замовником п.п. 4.4-4.6, 5.8-5.14 Договору.

6.10. Здійснювати масову розсилку інформаційних повідомлень (в тому числі рекламних) на електронну адресу Замовника. При цьому такі повідомлення повинні містити посилання для відмови від розсилки, яка дозволяє Замовнику самостійно відмовитися від отримання даної розсилки.

6.11. В односторонньому порядку вносити зміни до умов Договору шляхом розміщення нової редакції Договору на Сайті.

Виконавець зобов’язується:

6.12. Надати Послуги належної якості в порядку та на умовах, передбачених цим Договором.

6.13. Зберігати інформацію та відомості (в тому числі персональні дані), отримані від Замовника на виконання умов цього Договору.

6.14. Надавати Замовнику інформацію про Послуги, що надаються, умови їх надання.

6.15. Інформувати Замовника про зміни порядку надання Послуг (дати, розклад) шляхом розміщення такої інформації одним, але не виключно, із способів: розміщення на Веб-сторінці, надсилання повідомлення на електронну адресу Замовника, Skype тощо.

7. ГАРАНТІЇ ТА ЗАСВІДЧЕННЯ СТОРІН

7.1. Виконавець гарантуючи якість Послуг, що надаються, не надає гарантій на безперебійність, безпечність, безпомилковість та точну відповідність Послуг очікуванням Замовника щодо змісту Послуг та отриманих ним результатів.

7.2. Виконавець не здійснює освітню, викладацьку чи педагогічну діяльність та не надає освітні послуги, не видає будь-яких сертифікатів, свідоцтв, дипломів тощо.

7.3. Погоджуючись з умовами Договору та приймаючи його умови, Замовник гарантує, що вказав повні, достовірні та актуальні дані, в тому числі персональні дані, при заповненні Заявки на участь у тренінгу, введенні будь-яких реєстраційних даних і здійсненні оплати та не використовує дані інших осіб (в тому числі персональні дані).

7.4. Замовник гарантує, що не має наміру здійснювати будь-які дії, які зашкодили б діловій репутації Виконавця та/або третіх осіб, пов’язаних договірними відносинами з Виконавцем, або суперечили законодавству України, міжнародним нормам та звичаям ділового обороту; його дії спрямовані на отримання Послуг та в них не міститься злого наміру, шахрайських намірів, спроб несанкціонованого доступу до інформації, яка є власністю Виконавця;

7.5. Сторони гарантують, що мають необхідний обсяг правоздатності та дієздатності для укладення Договору.

7.6. Виконавець надає Замовнику право без пояснення причин звернутися до Виконавця із Заявою про повернення сплачених коштів за 5 (п’ять) та більше календарних днів до дати початку надання Послуг.

7.7. Заява на повернення коштів, вказана в п. 7.6 Договору, направляється Замовником на адресу kamerton.kiev@gmail.com. Відповідальність за правильність даних вказаних у Заяві несе Замовник. Заява на повернення коштів має містити наступну інформацію:

    7.7.1. Прізвище, ім’я, по-батькові Замовника;

    7.7.2. Спосіб, дату та суму оплати Послуг;

    7.7.3. Банківські реквізити для повернення коштів.

7.8. За умови відповідності Заяви на повернення коштів вимогам п.п. 7.6, 7.7 Договору, Виконавець повертає оплачені кошти протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання Заяви. Повернення коштів здійснюється за вирахуванням комісій платіжних систем і на карту, з якої була здійснена оплата.

7.9. У випадку відсутності у Заяві на повернення коштів інформації, зазначеної в п. 7.7 Договору або надання недостовірної інформації, Виконавець має право відмовити Замовнику в поверненні коштів.

7.10. У випадку порушення Замовником п.п. 4.11, 4.12, 5.7, 5.12.-5.19 Договору, кошти сплачені Замовником Виконавцю не повертаються.

7.11. Будь-які претензії, заяви направлені Замовником після закінчення строку вказаного у п. 7.6 Договору, Виконавцем не розглядаються.

7.12. Виконавець гарантує Замовнику повернення коштів у повному об’ємі за умови скасування Тренінгу з вини Виконавця. Повернення коштів Замовнику здійсняюється на підставі Заяви на повернення коштів за умови відповідності п.п. 7.6, 7.7 Договору.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань, встановлених Договором, Сторони несуть відповідальність згідно законодавства України та положень Договору.

8.2. Виконавець не несе відповідальність за неотримання Замовником Послуг по цьому Договору, у випадку:

    8.2.1. Надання Замовником недостовірної інформації на виконання умов Договору, в тому числі, але невиключно, контактної інформації (e-mail, Skype), а також ненадання інформації у разі зміни інформації, наданої раніше;

8.3. Виконавець не несе відповідальність за будь-які дії Замовника, в результаті яких було завдано шкоду іншим Замовникам Послуг Виконавця, як і не несе відповідальності за шкоду, завдану Замовнику внаслідок дій інших Замовників Послуг.

8.4. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність змісту Послуги очікуванням Замовника та/або за його суб’єктивну оцінку. Така невідповідність очікуванням і / або негативна суб’єктивна оцінка не є підставами вважати послуги наданими неякісно, або не в узгодженому обсязі.

8.5. Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, що мали місце при авторизації їх на Сайті від імені Замовника.

8.6. Замовник самостійно несе відповідальність за будь-які наслідки, в тому числі за очікувані результати від отриманої Послуги.

8.7. Всі суперечки між Сторонами розглядаються шляхом переговорів на засадах врегулювання конфлікту з максимальним врахуванням інтересів Замовника та Виконавця.

8.8. У разі, якщо Сторони не зможуть прийти до згоди із спірних питань шляхом переговорів, такі спори підлягають передачі на розгляд суду відповідно до діючого законодавством України.

9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС МАЖОР)

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень Договору, якщо це стало наслідком причин, що настали після набуття Договором чинності та знаходяться поза сферою контролю невиконуючої Сторони. Такі причини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадянське безладдя, терористичні акти, збої в роботі телефонних мереж загального користування, електронних каналів зв‘язку, а також рішення державних органів і таке інше, але не обмежуються ними (далі – форс-мажор). Період звільнення від відповідальності починається з моменту оголошення невиконуючою Стороною форс-мажору, що підтверджується відповідною довідкою, засвідченою торгівельно-промисловою палатою, або іншими доказами. Якщо форс-мажор виник внаслідок рішення державних органів, Сторони вважають, що текст такого рішення є достатнім доказом настання обставин форс-мажору.

9.2. Обставини форс-мажору автоматично продовжують термін виконання зобов’язань на весь період його дії та ліквідації наслідків. Про настання форс-мажорних обставин Сторони мають інформувати одна одну невідкладно. Якщо ці обставини триватимуть більше ніж шість місяців, то кожна із Сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за Договором, і в такому разі жодна із Сторін не матиме право на відшкодування другою Стороною можливих збитків.

10. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

10.1. Погоджуючись з умовами Договору та приймаючи умови Договору, Замовник надає Виконавцю однозначну згоду на обробку та використання будь-яких персональних даних, які стали відомими Виконавцю в результаті надання Послуг на умовах цього Договору, відповідно до законодавства України в сфері захисту персональних даних.

10.2. Обробка персональних даних включає, але не обмежується, збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання та поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення персональних даних, які обробляються Виконавцем, будь-якою особою, пов’язаною з Виконавця відносинами контролю, з метою ведення бази персональних даних Замовників.

10.3. Замовник погоджується, що Виконавець не має отримувати жодної додаткової згоди Замовника для передачі персональних даних Замовника до будь-якої особи, пов’язаної з Виконавцем відносинами контролю або у рамках договірних відносин.

10.4. Уся інформація, що стала відома Замовнику у зв’язку з отриманням Послуг від Виконавця за цим Договором (в тому числі паролі доступу до Програм) є конфіденційною інформацією та комерційною таємницею Виконавця.

10.5. Замовник зобов’язується не розголошувати і не передавати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Виконавця для ознайомлення та/або використання третім особам без попередньої письмової згоди Виконавця.

11. ІНШІ УМОВИ

12.1. Даний Договір вступає в силу з моменту його укладення, передбаченого п. 2.5 Договору та діє до повного виконання Сторонами умов Договору.

12.2. Даний Договір може бути розірваний до закінчення терміну його дії за взаємною згодою Сторін або в односторонньому порядку у випадках, передбачених цим Договором, із дотриманням умов цього Договору.

12.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

12.4. Сторони підтверджують повне й однозначне розуміння ними предмету та змісту цього Договору, прав й обов’язків кожної Сторони, що витікають або пов’язаних з виконанням Договору, суть термінів, вжитих у Договорі, а також відповідність тексту Договору намірам й волі Сторін.

12.5. Якщо будь-яке положення (частина) Договору є або стає недійсним з будь-яких підстав, цей факт не впливає на дійсність інших положень Договору в цілому.

12.6. Сторони погоджуються, що до відносин, що виникли між ними на підставі цього Договору застосовується право України.

12.7. Сторони вправі в будь-який момент укласти цей договір в формі письмового двостороннього документу.

13. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП Хіміч Олена Віталіївна
ІПН 3217917201,
Місце реєстрації: 02097, м. Київ, вул. Милославська, буд.31-Б, кв.229
e-mail: kamerton.kiev@gmail.com
тел.: +38(050) 955 35 02